Dotační oblast - Památková péče 2024

Dotace na zachování a obnovu památkového fondu - Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti restaurování, oprav, obnovy a rekonstrukcí investičního i neinvestičního charakteru, které vedou k obnově a zachování památkového fondu na území města Hradec Králové a podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti poznávání, dokumentace a prezentace památkového fondu na území města Hradec Králové a historie města Hradec Králové. Památkovým fondem pro účely programu se rozumí kulturní památky, nemovitosti v plošně chráněných územích a památkových ochranných pásmech a tzv. památky místního významu, za které se považují movité i nemovité věci, jejichž kulturně historické hodnoty jsou významné pro město Hradec Králové.

Kontakty
Ing. arch. Jan Falta – tel: 495 707 695; e-mail:Jan.Falta@mmhk.cz
Mgr. Ludmila Vasserbauerová – tel: 495 707 699; e-mail: :Ludmila.Vasserbauerova@mmhk.cz