Návody a dokumenty

Zásady pro poskytování dotací – pravidla 5P

Aktuální znění Pravidel 5P, která upravují postup Statutárního města Hradec Králové a jeho orgánů, žadatelů a příjemců při poskytování finanční podpory z rozpočtu města fyzickým a právnickým osobám, s výjimkou příspěvků na provoz a investice poskytovaných příspěvkovým organizacím města. Uvedeno je platné úplné znění s vyznačením změn účinných od 22. září 2021.

Manuál pro uživatele a další pracovní dokumenty

V tomto místě naleznete návody a doporučující postupy pro uživatele dotačního portálu. Před vlastním přihlášením prostřednictvím Portálu občana je nutné mít aktivován jeden ze tří elektronických nástrojů (Moje ID, Datová schránka, NIA) jehož prostřednictvím se identifikujete (autentizujete) v Portálu občana – viz. Návod autentizace... Manuál a přiložená prezentace jsou dokumenty, které vám pomohou v orientaci při přihlášení a vlastní práci s dotačním portálem.

Strategické dokumenty

Strategický plán rozvoje města Hradec Králové a dílčí koncepční dokumenty města z oblasti sociální, dopravy, vzdělávání, kultury, sportu, cestovního ruchu a památkové péče naleznete na internetových stránkách města.

Správně odhadnout budoucí vývoj, být připraven na všechna rizika a využít příležitosti, které nám budoucnost přinese je úkolem každého manažera, který se snaží o zajištění dlouhodobé prosperity jakékoliv organizace. Prostředí, ve kterém se město nachází, bývá často nestabilní jak z ekonomického, tak politického hlediska. Tato situace si vynucuje rychlejší a radikálnější rozhodnutí, která mají často značný vliv na budoucí vývoj města. Jedním z nástrojů řízení, který se snaží město připravit na budoucí období, je strategické plánování.

Vzory dokumentů

Zde naleznete vzory dokumentů souvisejících s poskytnutím dotací. Vzory žádostí o dotace v dotačních programech včetně individuálních žádostí, které nejsou zpracovávány přes dotační portál, naleznete na stránkách příslušných odborů.